side-area-logo
Bases

L’Excma. Diputació Provincial de Castelló, promou, a iniciativa de la seua delegació de Benestar Social, la campanya de participació ciutadana “Somniadors per Castelló”, amb l’objectiu de demanar idees i propostes innovadores que contribuesquen al desenvolupament de la nostra província i al benestar de la seua població, que es regirà d’acord amb les següents

Bases

Primera. OBJECTE.

Constitueix la finalitat de la I Campanya “Somniadors i somniadores per Castelló”, la seua constitució com a vehicle de captació i de difusió de les iniciatives emanades d’una ciutadania convençuda que, basant-se en idees compartides, pot millorar-se sensiblement l’actual estat de les coses per a la construcció de la província del futur.

Són “somniadores” totes aquelles persones que treballen per a aconseguir que les coses succeesquen. Seran “somniadores per Castelló”, totes aquelles persones que participen en la present iniciativa remetent les seues idees, iniciatives o propostes al lloc web de la present campanya institucional.

Segona. PARTICIPANTS.

Podran participar en la I Campanya “Somniadors i somniadores per Castelló”, totes aquelles persones que ho desitgen, amb l’únic requisit de disposar de veinatge administratiu a qualsevol dels municipis de la província de Castelló, sense cap límit d’edat.

No obstant això, les participants d’edat inferior a 18 anys només podran participar a través d’institucions o col·lectius legalment constituïts i registrats com a tals, encarregats, en representació del menor o de la menor participants en la Campanya, de demanar el consentiment expressat i per escrit, dels/de les pares/mares o tutories legals, relatiu a la seua participació en la campanya..

Basant-se en això, la Diputació Provincial de Castelló no autoritza les persones participants menors d’edat a facilitar les seues dades personals per mitjà de l’ompliment de qualsevol dels models de formularis expressament habilitats en el lloc web de la Campanya.

Tercera. FASES DE LA CAMPANYA.

Fase de concurs. La primera fase de la I Campanya “Somniadors i somniadores per Castelló”, es desenvoluparà entre els dies 15 d’octubre de 2016 i 15 de gener de 2017, ambdós inclosos. Durant ella, constituïda com a fase de concurs, la ciutadania podrà exposar i proposar les seues idees, iniciatives o propostes adreçades a la millora del benestar dels seus i de la província, a través de la pàgina web  www.sonadoresporcastellon.dipcas.es

Durant la present fase, les propostes i idees participants podran ser votades per part de tota la ciutadania, a través de la mateixa plataforma web, amb efectes directes sobre el resultat final d’una de les modalitats de reconeixement establides en les presents bases.

Fase de selecció. Durant la segona fase del concurs es procedirà a la selecció de les millors idees i iniciatives, valorant-se a l’efecte la viabilitat de la seua implementació.

Fase d’execució. En la tercera i última fase del concurs, es procedirà, pels serveis tècnics provincials, a l’elaboració de l’avantprojecte de la iniciativa guanyadora del concurs i d’aquelles altres considerades com rellevants i viables per part del jurat qualificador del present concurs.

Quarta. MODALITATS DE PARTICIPACIÓ EN LA CAMPANYA.

Per mitjà del seu accés a la pàgina web www.sonadoresporcastellon.dipcas.es  les persones interessades podran disposar de les següents modalitats de participació en la campanya:

a) Participació en el concurs, per mitjà de l’aportació d’idees, propostes o iniciatives, sent el seu autor o autora.

b) Consulta d’idees aportades per les persones participants en el concurs.

c)  Emissió de vots particulars sobre les idees concursants.

Cinquena.  CONDICIONS PER A L’APORTACIÓ D’IDEES, INICIATIVES O PROPOSTES.

L’aportació d’idees ha de realitzar-se únicament i exclusiva per mitjà de la utilització del formulari previst a l’efecte en l’esmentat lloc web on, a més d’omplir-se les dades bàsiques sol·licitades, podrà acompanyar-se la iniciativa de vídeos, imatges o altres documents en format pdf a fi de completar-la.


Les dades aportades han de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, sent la persona usuària l’única responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que poguera ocasionar a la Diputació Provincial de Castelló o a qualsevol tercera persona a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització d’aquestes.

El fet que les dades proporcionades siguen inexactes o resulten incompletes, podria ocasionar deficiències o la impossibilitat en la tramitació de qualssevol de les modalitats de servei sol·licitat.

No s’estableix limitació en el nombre de participacions per persona. Tanmateix, únicament es permetrà l’emissió d’un sol  vot per idea i participant.

Podrà participar en la iniciativa qualsevol persona física, jurídica o col·lectiu que, dins del termini de participació, complesca les següents condicions i requisits:

1. Remissió de la iniciativa concursant utilitzant el sistema de registre habilitat en el lloc web per a tal efecte.

2. En el cas de persones jurídiques o col·lectius, la forma d’organitzar internament la participació dependrà únicament del propi col·lectiu o persona jurídica. La Diputació Provincial de Castelló no es fa responsable ni dirimirà cap controvèrsia que puga sorgir en el si del col·lectiu participant.

3. La persona que realitze la inscripció en nom d’un col·lectiu o persona jurídica respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades.

4. No serà admesa cap participació que vaja en contra de les bases legals, de les normes de convivència, de la moral o de la pròpia imatge de tercers.

5. L’Excma. Diputació Provincial de Castelló es reserva el dret a excloure la participació de tota aquella persona que considere que no compleix els requisits o que haja facilitat dades falses, incompletes o sense l’autorització corresponent, sense perjudici de les altres accions que procedesquen en dret.

Cas que un participant desitge sol·licitar la baixa de la idea aportada a través del lloc web, haurà de sol·licitar-ho per mitjà de l’enviament d’un correu electrònic, en aquest sentit,  a l’adreça sonadoresporcastellon@dipcas.es 

El lloc web podria mantindre les idees i votacions realitzades per la persona usuària en la seua base de dades interna i utilitzar-les, si bé de cara al públic únicament mantindrà les seues votacions.

Sisena. JURAT QUALIFICADOR.

Les idees, iniciatives i propostes seran seleccionades per un jurat qualificador multidisciplinari, integrat pels membres següents:

President: Sr. Javier Moliner Gargallo, president de l’Excma. Diputació Provincial de Castelló, o diputada o diputat provincial en qui delegue.

Vocalies:

– Sr. Vicent Climent Jordá, rector de la Universitat Jaume I de Castelló.

-Sra. Dolores Guillamón Fajardo, presidenta de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Castelló.

-Sra. Omayra Serrano Marín, presidenta del Comité Provincial de la Creu Roja Espanyola de Castelló.

– Sr. Carlos Escorihuela Artola, president de l’Associació Provincial d’Empresariat d’Hostaleria i Turisme de Castelló (ASHOTUR).

Secretària: Sra. Belén Tomás Ordóñez, tècnica d’inserció social, adscrita a la Secció d’Acció Social de la Diputació Provincial de Castelló, que actuarà amb veu però sense vot.

Setena. RECONEIXEMENT A LES MILLORS INICIATIVES.

Durant el mes de gener de 2017, el jurat qualificador seleccionarà les cent millors iniciatives ciutadanes, les quals seran exposades al públic en un espai obert a l’efecte per tal que la ciutadania puga accedir-hi.

El jurat qualificador del concurs atorgarà un reconeixement especial i una menció honorífica a la considerada millor aportació en cada una de les categories següents:

1ª.SOMNIADOR/A. Es premiarà la idea més innovadora que, tant pel seu contingut, originalitat, desenvolupament i perspectiva, represente l’esperit de Somiadors i somniadores.

2ª.SOMNIADORS I SOMNIADORES PER CASTELLÓ. Es premiarà l’aportació seleccionada pel jurat qualificador per a la seua articulació efectiva. La seua selecció s’efectuara atenent a la seua originalitat, innovació i viabilitat a curt o mitjà termini.

3ª.SOMNIADOR/A JÚNIOR. Aquesta modalitat premiarà la idea més innovadora formulada per col·lectius o institucions que representen participants menors d’edat.

4ª.SOMNIADOR/A MÉS VOTAT/DA. La present modalitat premiarà la idea que haja obtingut un nombre més gran de vots particulars. El premi podrà ser compatible amb l’obtenció de premi en qualsevol de les tres categories anteriors.

La decisió del jurat qualificador serà inapel·lable en tots els seus sentits.

L’entrega de premis se celebrarà en un acte públic, a efectuar durant el primer trimestre de 2017 en la Sala de Recepcions del Palau Provincial, a la qual assistiran autoritats, membres del jurat, mitjans de comunicació i població en general. Les persones participants premiades seran expressament convocades per la Diputació Provincial de Castelló a fi de facilitar la seua assistència a l’acte.

Vuitena. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL DE LES IDEES BOLCADES EN EL LLOC WEB PER LES PERSONES PARTICIPANTS EN EL CONCURS.

La persona participant, per mitjà de la seua participació activa, assegura i garanteix que la idea aportada no vulnera qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial.

En el cas que  tercera persona formulara reclamació basant-se en una presumpta vulneració dels drets indicats, la Diputació Provincial de Castelló quedarà exonerada de tota responsabilitat sobre la dita reclamació.

En el moment en què la persona usuària aporte una idea en el lloc web, cedeix a la Diputació Provincial de Castelló els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial, i qualssevol altres drets sobre els continguts (incloent, a manera enunciativa: textos, fotografies, gràfics, vídeo i àudio), sense límit de temps i amb referència a tots els països del món. Tal cessió comprén els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, en els termes establits en els articles 18, 19, 20 i 21 de la Llei de propietat intel·lectual aprovada per Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, així com qualsevol dret sobre propietat intel·lectual en atenció a la normativa aplicable. En particular, correspondrà a la Diputació Provincial de Castelló la decisió de la seua  articulació o materialització, podent tindre per a l’esmentada comesa la col·laboració expressa de l’autor/a o autors/es de la iniciativa.

En el dit sentit, la Diputació Provincial de Castelló podrà utilitzar les idees aportades en benefici seu, sense que en cap cas la corporació provincial haja de pagar cap preu per elles.

Així mateix, els reconeixements i mencions que s’estableixen en les presents bases, en cap cas tindran la consideració de pagament per les idees aportades.

Novena. CONTINGUTS DE LES APORTACIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS.

Als efectes del present avís legal, s’entendrà com contingut tant les idees aportades com tota informació i contingut que qualsevol persona usuària faça disponible a través del lloc web i les seues funcionalitats, sent la persona usuària l’única responsable dels continguts que aporte, així com de la seua difusió.

En aquest sentit, als efectes del present avís legal, queda expressament prohibit qualsevol contingut que, a manera enunciativa, però no limitadora:

a) Infringesca alguna llei o normativa local, nacional o internacional que s’hi aplique.

b) Infringesca els legítims drets adquirits per qualsevol persona.

c) Infringesca qualsevol dret de propietat intel·lectual, industrial o altres drets de propietat.

d) Vulnere el dret a la intimitat personal i la privacitat de qualsevol persona.

e) Siga difamatori o constitutiu de calúmnia, amenaça o coacció.

f) Siga fals, inexacte o enganyós.

g) Siga obscé o continga pornografia infantil.

h) Tinga com a finalitat suplantar la identitat de qualsevol persona.

i) Continga elements aliens que puguen produir alteracions en els equips i aplicacions informàtiques de les persones usuàries i/o de la Diputació Provincial de Castelló, dels tipus, a manera enunciativa, “virus informàtics”, “troians”, errors en la funcionalitat i operativitat (“bugs”), “bombes de temps”, “cancelbots”,  i altres amb anàlegs objectius.

j) Constituesca publicitat d’alguna classe sobre productes i serveis aliens a la Diputació Provincial de Castelló.

k) Copie, en el propi lloc web, amb la intenció d’apropiar-se, qualsevol element relatiu a una idea realitzada amb anterioritat per qualsevol altra persona participant. En aquest sentit, la Diputació Provincial de Castelló  es reserva el dret de suprimir la còpia realitzada.

En referència a l’anterior, la Diputació Provincial de Castelló es reserva el dret, sense necessitat d’avís previ, d’eliminar i/o denegar l’accés a qualsevol contingut que siga contrari a les condicions presents en l’avís legal, podent donar de baixa idees i/o comentaris que es considere que incompleixen les presents condicions, sense previ avís al/a la seu/a autor/a.

Desena. ACTIVACIÓ DE LA PLATAFORMA WEB WWW.SONADORESPORCASTELLON.DIPCAS.ES

El lloc web www.sonadoresporcastellon.dipcas.es s’activarà, per a l’accés de les persones interessades i públic en general, en data 15 d’octubre de 2016, després de l’aprovació, per la Junta de Govern de la Diputació Provincial de Castelló, de les presents bases.